Bildiriler

Bildiri Hazırlama Formatı

Bildiriler sözel olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Bildiri Özetleri;

Kongre internet adresine yüklenmelidir.

İngilizce olarak hazırlanmalı ve en az 500 en fazla 750 kelimeden oluşan yapılandırılmış özet ( amaç, yöntem, bulgu, sonuç içeren) olmalıdır.

En az 3 en fazla 5 anahtar kelime içermelidir

Bildiri Sunumları;

Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce yapılabilir. Sunum süresi her bir bildiri için 15 dakikadır.
İçerik olarak amaç, yöntem, bulgu, sonuç içerecek şekilde dinleyicilere araştırmalarını etkin bir biçimde tanıtmaları beklenmektedir. Sunumlar için format kısıtlaması yoktur ve önceden paylaşılması gerekmemektedir.

Başlık ve Yazar(lar)ın Adı

Yazar/ların unvan/ları ve kurum bilgileri doğru girilmelidir.Unvan ve kurum isimleri bildiri özet kitapçığında gönderilen şekilde yer alacaktır.

Giriş ve Çalışmanın Amacı:

Giriş ve araştırmanın amaç kısmında çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir.

Literatür Analizi (Kavramsal / kuramsal çerçeve):

Bu kısımda, özellikle çalışma konusu ve amacıyla doğrudan ilişkili çalışmalar özetlenmelidir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın önemi, hangi boşluğu dolduracağı ve sağlayacağı katkılar açıkça ifade edilmelidir.

Tasarım ve Yöntem:

Çalışmanın yöntem kısmında, Çalışmanın türü, tasarımı, var ise modeli ve hipotezleri, örnekleme süreci, veri toplama tekniği açıkça ifade edilmelidir. Hangi nicel/nitel analizlerin kullanıldığı kısaca belirtilmelidir.

Araştırma bulguları ve tartışma

Verilerin analizi ya da kavramsal çalışmalarda ulaşılan bulgular, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilerek tartışılmalı ve benzerlik ve farklılıklar ile bunların sebeplerine ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır

 Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar

Araştırma bulgularına bağlı olarak, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı sunacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir. Çalışmanın yararlarına değinildikten sonra, uygulayıcı ve/veya araştırmacılara öneriler yazılmalıdır.

Yazarlara Bilgiler;

Kongreye kabul edilen ve yazarları tarafından sunulan tüm sözel bildiriler 8 Ekim 2023 tarihinde kongre web sitesinde ilan edilecek ve sunum yapan tüm katılımcılara bildiri kitabı “PDF” olarak gönderilecektir. Bildiri son gönderim tarihi 2 Ekim 2023’tür.

Kabul edilen bildirilerdeki tüm yazarlar doçentlik kriterlerinden faydalanabilmek ve sunum belgesi alabilmek için kayıt ücretini (3 günlük) ödemek zorundadır

Kayıt olsa bile sunulmayan hiçbir bildiri ve poster kongre özet kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar poster ve bildirilerini sunmak zorundadır. Sunumu yapılmayan bildiriler özet kitabında yer almayacak ve bu konuda yazar ile katılımcılar kongre yönetimi üzerinde bir talep oluşturamayacaktır.

Bildiriler “Türkçe ve İngilizce” olarak sunulacaktır. Çalışmalar kongremiz web sitesine yüklenmeli ve hakem değerlendirmesine gönderilmek üzere beklenmelidir. Hakem değerlendirme süreci sonrasında oluşan sonuca göre katılımcılar kongremize göndermiş oldukları bildirilerini sözel ya da poster olarak sunacaklardır. Red edilen bildiriler kongremizde yer almayacaktır. Bu konuda katılımcı ve yazarlar kongremiz üzerinde bir talep ve yaptırımda bulunamazlar.

Kabul edilen bildiriler kongre web sitemizde ilan edilen  ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmak üzere yazarları tarafından gönderilebilecektir. Bu konuda yetki tek taraflı olarak dergi editörleri ve yönetimine aittir. Kongrede sunuma kabul edilen bildirilerin dergilerde basılması ile ilgili kongre düzenleme kurulu olarak bir yaptırımımız söz konusu değildir.

Bildirilerdeki  “insan, hayvan, çevre vb.” çalışmalarına ilişkin hazırlanan çalışmalarda mutlaka “Etik Kurul ve Kurum İzni” alınmak zorundadır.

Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka ilgili tez danışmanının ismi yine çalışmada ikinci yazar olarak yer almak zorundadır. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka danışman onayının alınmış ve çalışmada ilgili danışmanın isminin yer alması gereklidir.

Kongremize gönderilen bildirilerin daha önce bir başka kongrede sunulmamış, reddedilmemiş ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan konularda tüm katılımcılar kongremize göndermiş olduğu çalışmalar üzerinde sorumludur ve yükümlüdür. Oluşabilecek hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak bildiri sahibine yani bildiriyi yükleyen yazar tarafına aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar.

Bildiri gönderim süresi sona ermiştir.
Katılımınız için teşekkür ederiz.

Bildiri Başvuru Formu