BİLDİRİLER

*Alıntı ve kaynakları belirtmeye ilişkin daha fazla bilgiyi http://www.apastyle.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

*APA yazım kuralları ile hazırlanmış İngilizce makale örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://supp.apa.org/style/PM6E-Corrected-Sample-Papers.pdf

Bildiri Hazırlama Formatı

Bildiriler sözel ve poster olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Bildiri Özetleri;

Kongre internet adresine yüklenmelidir.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı ve en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşan yapılandırılmış özet ( amaç, yöntem, bulgu, sonuç içeren) olmalıdır.

En az 3 en fazla 5 anahtar kelime içermelidir Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı yazılmalıdır.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Kongre kitapçığında yayınlanması için bildiri tam metninin kongre tarihine kadar (23.08.2020) info@bcepk.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

– Genişletilmiş özet en az 750 kelimeden oluşmalıdır ve kaynakça dahil 1500 kelimeyi geçmemelidir Bildiriler, Microsoft Word dokümanı olarak A4 (210X290 mm.) formatında, sayfanın her bir tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.

– Bildirinin yazımında 1,15 satır aralığı kullanılmalıdır. Metin “Times New Roman” yazı stili ve 12 punto ile iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.

– Kaynaklara yapılan göndermelerde, APA (Amerikan Psychologial Associaton) referans gösteriminden yararlanılmalıdır. Dipnot yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır. Birden çok kaynak noktalı virgül ile ayrılmalı, 3 veya daha çok yazar isimli bildirimlerde “vd” kısaltması kullanılmalıdır.

– Bölüm başlıkları her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.

– Kullanılan şekillerin yazısı alta, tabloların yazısı üste gelecek şekilde yazılmalı ve içeriği şekil/tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Şekiller/tablolar metin içerisine yerleştirilmeli ve metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

Bildiri Formatı

Başlık ve Yazar(lar)ın Adı

Konu başlığı büyük harflerle, 12 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Başlıktan önce 2 satır boşluk bırakılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar verildikten sonra yazarın/yazarların adı (küçük harflerle) ve soyadı (büyük harflerle) ortalanmış olarak 12 punto koyu harflerle yazılmalı ve soyadından sonra 1 işareti ile verilen dipnotta yazara/yazarlara ilişkin bilgiler adres (ve e-posta adresi) 10 punto italik olarak yer almalıdır. Yazar/ların unvan/ları ve kurum bilgileri doğru girilmelidir.

Özet

Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. Bildiri özeti Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir. Özet; çalışmanın amacı, örneklemi, araştırma yöntemi, çalışmanın bulguları gibi temel hususları içermeli ve Özet metni 300 kelimeyi geçmemelidir. ÖZ metninden sonra bir satır boşluk bırakılarak Anahtar Kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı yazılmalı ve bunun ardından da bir satır boşluk bırakılmalıdır. En az 3 anahtar kelime olmalıdır.

Giriş ve Çalışmanın Amacı:

Giriş ve araştırmanın amaç kısmında çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir.

Literatür Analizi (Kavramsal / kuramsal çerçeve):

Bu kısımda, özellikle çalışma konusu ve amacıyla doğrudan ilişkili çalışmalar özetlenmelidir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın önemi, hangi boşluğu dolduracağı ve sağlayacağı katkılar açıkça ifade edilmelidir.

Tasarım ve Yöntem:

Çalışmanın yöntem kısmında, Çalışmanın türü, tasarımı, var ise modeli ve hipotezleri, örnekleme süreci, veri toplama tekniği açıkça ifade edilmelidir. Hangi nicel/nitel analizlerin kullanıldığı kısaca belirtilmelidir.

Araştırma bulguları ve tartışma

Verilerin analizi ya da kavramsal çalışmalarda ulaşılan bulgular, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilerek tartışılmalı ve benzerlik ve farklılıklar ile bunların sebeplerine ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar

Araştırma bulgularına bağlı olarak, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı sunacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir. Çalışmanın yararlarına değinildikten sonra, uygulayıcı ve/veya araştırmacılara öneriler yazılmalıdır.

Kaynakça

Yararlanılan kaynaklar, bildiri metninin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 11 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi içinde yer almalıdır.

Kaynaklar bölümünde kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik sıra ile verilmelidir.

Yazarlara Bilgiler;

Kongreye kabul edilen ve yazarları tarafından sunulan tüm poster ve sözel bildiriler 30 Eylül 2020 tarihinde kongre web sitesinde ilan edilecek ve sunum yapan tüm katılımcılara bildiri kitabı “PDF” olarak gönderilecektir.

Kongremizde sunulan bildiriler The International Journal of Human and Behavioral Science (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhbs), Çocuk ve Gelişim Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/cg) ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (www.cogepder.org.tr) dergilerine gönderilebilir. Sunulan bildiriler dergide öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ancak yayına gönderilen makaleler kongreden bağımsız olarak değerlendirilir.

Kayıt olsa bile sunulmayan hiçbir bildiri ve poster kongre özet kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar poster ve bildirilerini sunmak zorundadır. Sunumu yapılmayan bildiriler özet kitabında yer almayacak ve bu konuda yazar ile katılımcılar kongre yönetimi üzerinde bir talep oluşturamayacaktır.

Bildiriler “İngilizce ve ve ya Türkçe” olarak sunabilirler. Hangi dilde sunum yapılacaksa o dilde hazırlanmış çalışmalar kongremiz web sitesine yüklenmeli ve hakem değerlendirmesine gönderilmek üzere beklenmelidir. Hakem değerlendirme süreci sonrasında oluşan sonuca göre katılımcılar kongremize göndermiş oldukları bildirilerini sözel ya da poster olarak sunacaklardır. Red edilen bildiriler kongremizde yer almayacaktır. Bu konuda katılımcı ve yazarlar kongremiz üzerinde bir talep ve yaptırımda bulunamazlar.

Kabul edilen bildiriler kongre web sitemizde ilan edilen  ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmak üzere yazarları tarafından gönderilebilecektir. Bu konuda yetki tek taraflı olarak dergi editörleri ve yönetimine aittir. Kongrede sunuma kabul edilen bildirilerin dergilerde basılması ile ilgili kongre düzenleme kurulu olarak bir yaptırımımız söz konusu değildir.

Bildirilerdeki  “insan, hayvan, çevre vb.” çalışmalarına ilişkin hazırlanan çalışmalarda mutlaka “Etik Kurul ve Kurum İzni” alınmak zorundadır.

Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka ilgili tez danışmanının ismi yine çalışmada ikinci yazar olarak yer almak zorundadır. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka danışman onayının alınmış ve çalışmada ilgili danışmanın isminin yer alması gereklidir.

Kongremize gönderilen bildirilerin daha önce bir başka kongrede sunulmamış, reddedilmemiş ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan konularda tüm katılımcılar kongremize göndermiş olduğu çalışmalar üzerinde sorumludur ve yükümlüdür. Oluşabilecek hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak bildiri sahibine yani bildiriyi yükleyen yazar tarafına aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar.

Bildiri Başvuru Formu

Tüm bölümleri eksiksiz doldurunuz.