BİLDİRİLER

Bildiri Hazırlama Formatı

 Bildiriler sözel ve poster olarak değerlendirmeye alınacaktır.

 Bildiri Özetleri;

 • Kongre internet adresine yüklenmelidir.
 • Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı ve en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşan yapılandırılmış özet ( amaç, yöntem, bulgu, sonuç içeren) olmalıdır.
 • En az 3 en fazla 5 anahtar kelime içermelidir Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı yazılmalıdır.

Tam Metinler;

Kongre kitapçığında yayınlanması için bildiri tam metninin kongre tarihine kadar (23.08.2020) info@bcepk.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Metin 12 punto, Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalı ve çift satır aralığı kullanılmalıdır. Sayfa numarası, başlık sayfası birinci sayfa olmak üzere, sağ üst köşeye eklenmelidir.

Yazılar aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

 1. Kapak sayfası
 2. Tam Metin
 3. Türkçe özet ve anahtar kelimeler
 4. İngilizce özet ve anahtar kelimeler
 5. Ana metin
 6. Tablo ve şekiller
 7. Kaynaklar
 8. Genişletilmiş İngilizce özet

Her bir bölüm yeni sayfadan başlatılarak verilmelidir. Bölümlerin yazılması sırasında uyulması gereken yapı aşağıda belirtilmiştir:

 1. Kapak Sayfası:Kısa başlık, ana başlık, yazar ve kurum bilgilerini içerir. Yazar(lar)ın isim ve soy isimleri her biri ayrı satırda verildikten sonra, her bir yazarın kurum bilgileri isimlerin altında verilmelidir. Ortak kurumlar rakam üst bilgileri (1) şekli verilerek özet biçimde sunulmalıdır. İsim bilgilerinin altında makalenin sorumlu yazarı * ile belirtilerek aşağıda “sorumlu yazar e-posta: ….” biçiminde verilmelidir. Bütün bu bilgiler, sayfada ortalanmış, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmış olarak sunulmalıdır. Başlık, çalışmanın ana konusunu özetler nitelikte olmalıdır. Kısa başlık ise 50 karakterden az olmalıdır ve her sayfada, sol üst köşede, büyük harflerle yazılı şekilde yer almalıdır.

*Kapak Sayfası, Tam Metin Dosyasından AYRI bir Word dosyası olarak verilmelidir.

 1. Tam Metin:

Tam metin Word dosyasında, yazara ait herhangi bir bilgi bulunmamasına özen gösterilmelidir. (Yazar bilgileri yalnızca metin bilgilerinden ayrı olan Kapak Dosyasında sunulmaktadır).

 1. Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler:Ortalanarak yazılmış “Öz” başlığının ardından, paragraf başı yapılmadan yazılmalı ve 150-250 kelimeden oluşan kapsamlı bir özeti içermelidir. Temel olarak çalışmanın amacı, varsa incelenen değişkenler ya da ilişkiler, katılımcılara ilişkin kısa bilgiler, izlenen yöntem ve sonuçlar ana hatlarıyla verilmelidir. Metin içerisinde verilmeyen herhangi bir bilgi, özet içinde bulunmamalı ve başka kaynaklardan alıntılara yer verilmemelidir. Öz kısmının altına, beş sözcüğü ya da sözcük grubunu geçmeyecek şekilde, anahtar sözcükler eklenmelidir.
 2. İngilizce Özet ve Anahtar Kelimeler:Öz kısmından ayrı bir sayfada, İngilizce başlık verildikten sonra, ortalanmış ‘Abstract’ başlığının altına İngilizce özet, 150-250 kelime arasında verilmelidir. Anahtar kelimelerin İngilizceleri keywords olarak altına eklenmelidir.
 3. Ana Metin: Yeni bir sayfada Türkçe başlık ile birlikte yazıya yer verilir. Başlıklar ve Alt Başlıklar, APA Yazım Kurallarınca tanımlanmış olan çeşitli düzeylerden oluşabilir.
 4. Tablo ve Şekiller:Varsa, her biri ayrı biçimde, yazı içerisinde aynı numaraların verilmesine özen gösterilerek, APA 6’nın tablo ve şekil kurallarına uygun biçimde verilmelidir.
 5. Kaynaklar:Makalenin sonunda, varsa ekler kısmından önce, alıntı/ gönderme yapılan bütün kaynaklar, yazarların soyadına göre alfabetik sırada olmak üzere liste haline getirilmelidir. Kaynaklar 12 punto ile çift satır aralığı bırakarak yazılmalıdır.

*Alıntı ve kaynakları belirtmeye ilişkin daha fazla bilgiyi http://www.apastyle.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

*APA yazım kuralları ile hazırlanmış İngilizce makale örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://supp.apa.org/style/PM6E-Corrected-Sample-Papers.pdf

 1. Genişletilmiş İngilizce Özet:En son kısımda, kaynakçanın bitiminde, yeni bir sayfada, ortalamış “summary” başlığı altında, 500-700 kelime arasında, yazının genişletilmiş İngilizce hali verilmelidir. Profesyonel bir uzman tarafından gözden geçirilmiş olmasına önem verilmelidir. “Summary” başlığının altında makalenin ingilizce başlığı da olmalıdır.

Poster Sunumlar;

 • 50×70 cm ebatta olmalı
 • Özet, giriş, amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonuç içerikli hazırlanmalıdır.
 • Tüm posterlerin üst kısmında çalışmanın konu başlığı altında yazarların sıralı olarak isim soy isim ve kurum bilgileri olmalıdır.

 

Yazarlara Bilgiler;

Kongreye kabul edilen ve yazarları tarafından sunulan tüm poster ve sözel bildiriler 30 Eylül 2020 tarihinde kongre web sitesinde ilan edilecek ve sunum yapan tüm katılımcılara bildiri kitabı “PDF” olarak gönderilecektir.

Kongremizde sunulan bildiriler The International Journal of Human and Behavioral Science (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhbs), Çocuk ve Gelişim Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/cg) ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (www.cogepder.org.tr) dergilerine gönderilebilir. Sunulan bildiriler dergide öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ancak yayına gönderilen makaleler kongreden bağımsız olarak değerlendirilir.

Kayıt olsa bile sunulmayan hiçbir bildiri ve poster kongre özet kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar poster ve bildirilerini sunmak zorundadır. Sunumu yapılmayan bildiriler özet kitabında yer almayacak ve bu konuda yazar ile katılımcılar kongre yönetimi üzerinde bir talep oluşturamayacaktır.

 

Bildiriler “İngilizce ve ve ya Türkçe” olarak sunabilirler. Hangi dilde sunum yapılacaksa o dilde hazırlanmış çalışmalar kongremiz web sitesine yüklenmeli ve hakem değerlendirmesine gönderilmek üzere beklenmelidir. Hakem değerlendirme süreci sonrasında oluşan sonuca göre katılımcılar kongremize göndermiş oldukları bildirilerini sözel ya da poster olarak sunacaklardır. Red edilen bildiriler kongremizde yer almayacaktır. Bu konuda katılımcı ve yazarlar kongremiz üzerinde bir talep ve yaptırımda bulunamazlar.

Kabul edilen bildiriler kongre web sitemizde ilan edilen  ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmak üzere yazarları tarafından gönderilebilecektir. Bu konuda yetki tek taraflı olarak dergi editörleri ve yönetimine aittir. Kongrede sunuma kabul edilen bildirilerin dergilerde basılması ile ilgili kongre düzenleme kurulu olarak bir yaptırımımız söz konusu değildir.

Bildirilerdeki  “insan, hayvan, çevre vb.” çalışmalarına ilişkin hazırlanan çalışmalarda mutlaka “Etik Kurul ve Kurum İzni” alınmak zorundadır.

Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka ilgili tez danışmanının ismi yine çalışmada ikinci yazar olarak yer almak zorundadır. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka danışman onayının alınmış ve çalışmada ilgili danışmanın isminin yer alması gereklidir.

Kongremize gönderilen bildirilerin daha önce bir başka kongrede sunulmamış, reddedilmemiş ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan konularda tüm katılımcılar kongremize göndermiş olduğu çalışmalar üzerinde sorumludur ve yükümlüdür. Oluşabilecek hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak bildiri sahibine yani bildiriyi yükleyen yazar tarafına aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar.

 

Bildiri Başvuru Formu